شما میتوانید با این سامانه تمامی محصولات فیزیکی و غیر فیزیکی خود را درج کنید و برای آنها شناسه تعریف کنید و QR آن را بسازید. گواهینامه آموزشی، مدارک، خدمات و … را دوست دارید ثبت کنید.